Singular  Plural  Singular  Plural 
alloy alloys joy joys
bay bays key keys
boy boys kidney kidneys
chimney chimneys monkey monkeys
day days play plays
decoy decoys ray rays
delay delays toy toys
donkey donkeys tray trays
guy guys trolley trolleys
jersey jerseys valley valleys
journey journeys way ways