List 1 - Singular and Plural Nouns

  

Singular  Plural  Singular  Plural 
alloy alloys joy joys
bay bays key keys
boy boys kidney kidneys
chimney chimneys monkey monkeys
day days play plays
decoy decoys ray rays
delay delays toy toys
donkey donkeys tray trays
guy guys trolley trolleys
jersey jerseys valley valleys
journey journeys way ways

 

Singular  Plural 
analysis analyses
axis axes
basis bases
crisis crises
diagnosis diagnoses
ellipsis ellipses
hypothesis hypotheses
oasis oases
parenthesis parentheses
thesis theses